VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác DUTCHTONE (HALAN)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác DUTCHTONE (Hà Lan) từ ngày 21/6/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT từ ngày 1/5/02

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ: đồng EURO, 1 EURO khoảng 15.500đ VN

+ Không áp dụng thuế VAT

+ Tính cước theo BLOCK 1 phút

+ Thiết lập cuộc gọi: 0,05 EuRO

+ Thời gian cuộc gọi tối thiểu: 0,4 giây

+ Mã mạng: NL20,204-20, Duchtone

+ Cước airtime: 0,5 EURO/phút

+ Cước quốc tế gọi từ Hà Lan về VN: 1 EURO/phút

+ Các dịch vụ GTGT:

Gọi khẩn 112

Điện thoại miễn phí 0800

Dịch vụ FAX, DATA như cước thoại

Gửi tin nhắn: 0,2 EuRO/bản tin

Gọi tới mạng nhắn tin: 1,15 EURO/cuộc

Dịch vụ danh bạ quốc tế 199: 1,04 EURO/phút + 1,13 EURO/cuộc

Dịch vụ thông tin chuyển vùng RoaminFo (mã ngắn 672643 và 46368; +31 20 71 10 562): 0,46 EURO/phút

+ Các số chăm sóc khách hàng:

Từ GSM trong nước: 777

Từ PSTN trong nước: 0800 0770

Từ quốc tế: +31 628 500 777

Facebook Comments