VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác KPN (HA LAN)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác KPN (Hà Lan) từ ngày 05/04/02)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

Mã mạng : 204-08 hoặc NL-PTT

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT: Mức cước đã bao gồm phụ thu đối với thuê bao

ROAMING

+ Tính cước theo đồng Guilders Hà Lan (NLG) khoảng 5.715 đ VN

+ Không áp dụng thuế VAT

+ Các cuộc gọi đến không thành công hoặc máy bận hoăcj các thông báo hệ

thống không bị tính cước

2. Cước airtime:

+ Giờ bận 07h00-21h00 thứ 2-T6: 1,38 NLG/phút

+ Giờ rỗi: các giờ còn lại: 0,40 NLG/phút

* Các cuộc gọi quốc tế từ Hà Lan về VN:

+ Giờ bận 07h00-21h00 thứ 2-T6: 0,0851 NLG/cuộc gọi +5,08 NLG/phút

+ Giờ rỗi: các giờ còn lại: 0,0851 NLG/cuộc gọi +3,59 NLG/phút

* Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS:

+ Nhận tin nhắn: Miễn phí

+ Gửi tin nhắn từ máy di động: 0,50 NLG/phút

+ Gửi tin nhắn qua khai thác viên: Tính cước thoại

* Chăm sóc khách hàng

+ Từ mạng GSM trong nước: 806

+ Từ mạng PSTN trong nước: *0800-0106,0800-0507

+ Từ quốc tế +31 50 5885806

+ FAX: 0800-0991175

Facebook Comments