VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác MTN (NAM PHI)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác MTN (Nam Phi) từ ngày 2/3/01)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

Cước được áp dụng từ ngày 1/12/2000

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT (mức cước đã bao gồm phụ thu mạng khách)

+ Phụ thu mạng khách: 15%

+ Không áp dụng thuế VAT

+ Chỉ tính cước cuộc gọi đi

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ: đồng Rand Nam Phi khoảng 0,128791 USD

+ Các mức cước dưới đây tính cho một phút cuộc gọi

+ Thời gian tính cước: Tính theo cước 1 và mỗi block 30 giây tiếp theo

Cước mỗi block 30 giây: lấy cước của 1 phút chia 2

Giờ bận: 07h00-20h00 từ Thứ 2-T6

Giờ rỗi: 20h-7h từ T2-T6, cả ngày T7, CN và các ngày lễ

2. Bảng cước của mạng MTN: (Giá cước tính cho mỗi phút của cuộc gọi đi)

+ Giá cước cho các cuộc gọi:

Giờ bận Giờ rỗi

Gọi đến ĐT di động 2,75 1,50

Cuộc gọi nội hạt 2,75 1,50

Cuộc gọi trong nước 2,75 1,50

Nhận tin nhắn Miễn phí Miễn phí

(mạng khách áp dụng)

Mạng Vinaphone thu 0,25 USD/bản tin “

Gửi tin nhắn (tính cho một bản tin) 0,86 0,86

Cước quốc tế gọi từ Nam Phi về VN 13,653 12,403

DATA/FAX (trong nước và địa phương) 2,75 1,50

DATA/FAX (quốc tế) Tính như cước cuộc gọi quốc tế

+ Chuyển hướng cuộc gọi:

– Chuyển hướng cuộc gọi tới số điện thoại nội hạt:

Tính như cước cuộc gọi nội hạt

– Chuyển hướng cuộc gọi tới số điện thoại khác trong nước:

Tính như cước cuộc gọi trong nước

– Chuyển hướng cuộc gọi tới số ĐT quốc tế:

Tính như cước cuộc gọi quốc tế

3. Dịch vụ chăm sóc khách hàng:

– Cuộc gọi khẩn 112 Miễn phí

– Công an 112

– Cứu hoả 10111

– Cứu thương: 10177

– Giải đáp danh bạ điện thoại trong nước : 200-tính như cước cuộc gọi

trong nước

– Giải đáp danh bạ điện thoại Qtế: 0903

– Gọi đến các số miễn phí: 0800 xx xxxx: Tính như cuộc gọi trong nước

GIá cước của các dịch vụ được tính theo quy định của nhà khai thác

Facebook Comments