VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác P&T; (LUXEMBOURG)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác P&T; (LUXEMBOURG) từ ngày 19/6/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT từ ngày 1/09/01

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ: đồng EURO 1 EURO khoảng 15.500đ VN

+ Không áp dụng thuế VAT đối với các thuê bao chuyển vùng

+ Đối với các cuộc gọi từ mạng LUXGSM tới thuê bao cố định hoặc tới 1

thuê bao LUXGSM:áp dụng mức cước LUXGSM tiêu chuẩn (bảng 1)

+ Đối với các cuộc gọi từ mạng LUXGSM đi quốc tế: cước LUXGSM tiêu chuẩn

+ cước mạng cố định (bảng 2)

+ Tính cước theo block 15 giây, trừ các cuộc gọi tới Oceancell. Tuy nhiên

đối với các cuộc gọi di động LUXGSM và cuộc gọi cố định được tính cước theo phút đầu tiên và block 15 giây tiếp theo

+ Tất cả các bản ghi cuộc gọi với mã thoại dịch vụ 00 được tính cước như

đối với mã thoại 11

2- Dịch vụ thoại:

a/ Bảng 1: Cước LUXGSM tiêu chuẩn cho các thuê bao chuyển vùng

(thoại/FAX/số liệu)

+ Cuộc gọi trong nước đến mạng cố định P&T; LUXGSM và mạng quốc tếLUXGSM:

Giờ bận 8h-19h từ T2->T6: 0,5454 EURO/phút

Giờ rỗi: các giờ còn lại: 0,1909 EURO/phút

+ Các cuộc gọi tới mạng cố định khác trong nước :0,5454 EURO/phút

& Các cuộc gọi tới mạng GSM trong nước khác (091* và 098*)

b/ Bảng 2: Cước quốc tế từ LUXGSM về VN: 1,1639 EURO/phút

c/ Bảng 3: Cước các dịch vụ đặc biệt = cước LUX GSM tiêu chuẩn + cước các

dịch vụ được quy định dưới đây:

+ Dịch vụ danh bạ trong nước(mã 11817): Không phân biệt các giờ:

0,4311 EURO/phút đầu+0,1078EURO/block 10giây tiếp

+ Dịch vụ danh bạ quốc tế (mã 11816): Không phân biệt các giờ:

0,6468 EURO/phút đầu+0,1078EURO/block 10giây tiếp

+ Mạng liên tỉnh (mã vùng 029):Không phân biệt các giờ:

Giờ bận 8h-19h từ T2->T6:0,4462 EURO/phút

Giờ rỗi :0,2479 EURO/phút

+ Quay số có khai thác viên trợ giúp (0118): 0,3233 EURO/cuộc

3. Dịch vụ nhắn tin SMS: Gửi tin nhắn SMS: 0,1187 EURO/bản tin (trừ nhắn tin

tới mạng OceanCell)

Nhận tin nhắn: Miễn phí (trừ nhắn tin tới mạng OceanCell)

Các số điện thoại miễn phí:

Các cuộc gọi khẩn: 112, cảnh sát 113, số chăm sóc khách hàng

(từ 7h-19h (T2->6): Từ GSM/PSTN : 12420

Từ quốc tế : +352 12420

Facebook Comments