VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác NEW WORLD (HONGKONG)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác NEW WORLD PCS (Hồng Kông) từ ngày 2/3/01)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT (mức cước đã bao gồm phụ thu mạng khách)

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ: đôla Hồng Kông khoảng 1839 VNĐ

+ Các cuộc gọi tính theo phút, tất cả các cuộc gọi được tính cước tối

thiểu cho 1 phút. Cuộc gọi chưa đến 1 phút được làm tròn thành 1 phút

+ Tính cước cho cả cuộc gọi đi và nhận cuộc gọi

+ Không áp dụng thuế VAT

2- Bảng cước của NEW WORLD PCS

+ Cước Air-time: 2 HK$ (áp dụng cho tất cả các cuộc gọi nội hạt/Fax/data)

+ Cước cho cuộc gọi quốc tế từ máy ĐT di động được tính bằng cước Airtime

cộng với cước IDD

+ Cước Qtế gọi từ Hồng kông về VN: 9,09 HK$/phút (cước IDD)

+ Cuộc gọi địa phương được tính theo cước Airtime

+ Bất cứ cuộc gọi nào được nhận từ máy ĐT di động cũng chỉ tính theo cước

Airtime.

+ Không tính cước cho các cuộc gọi khẩn (112)

+ Cước nhắn tin:

– Gửi tin nhắn: 2 HK$/bản tin

– Nhận tin nhắn: Miễn phí (mạng khách áp dụng)

0,25 đôla/bản tin (Mạng Vinaphone áp dụng)

+ Chuyển hướng cuộc gọi:

– Chuyển hướng cuộc gọi trong nước: Chuyển hướng các cuộc gọi tới mạng

điện thoại cố định hoặc các thuê bao di động của Hồng Kông: Miễn phí

– Chuyển hướng cuộc gọi quốc tế: Được tính theo bảng giá cước quốc tế

3. Dịch vụ chăm sóc khách hàng:

– Cuộc gọi khẩn 112

– Các số gọi khẩn khác:

Cứu hoả: 999

Cảnh sát: 999

Cứu thương: 999

– Giải đáp danh bạ điện thoại trong nước

Tiếng Anh: 1081

Tiếng Quảng Đông: 1083

Giải đáp danh bạ điện thoại Qtế: 10013

– Các số máy chăm sóc khách hàng khác: Bao gồm giá trị dịch vụ gia

tăng:

+ Thông báo thời gian và nhiệt độ (tiếng Anh) : 18501

+ Thông báo thời gian và nhiệt độ (tiếng Quảng Đông): 18503

Giá cước dịch vụ sẽ đưọc tính theo quy định của nhà khai thác

Facebook Comments